Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Všeobecné obchodní podmínky
Novinky
02.08.2022
Péče o růže
  1. Růže by se neměla vysazovat do zmrzlé půdy a v době velkého sucha, jinak je můžete vysazovat celoročně. Nyní, kdy jsou mrazíky již jen občas, ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 

Obchodní podmínky

Základní obchodní podmínky vydané firmou Jana Stupárková, ičo: 46161007, jsou platné pro maloobchodní dodávky prostřednictvím e-shopu.

Reklamační řád

Garance vrácení peněz:

Podle zákona č. 367/2000 Občanského zákoníku máte jako soukromá osoba (neplatí pro objednávky na IČ) možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy.Reklamační řád

Rostliny jsou považovány za spotřební materiál, na který se vztahuje dvaceti čtyř měsíční záruční doba, pokud není stanovena životnost rostliny jinak.  Výjimku pak tvoří rostliny, jejichž vegetační období je kratší než 24 měsíců. Jedná se například o skupiny letniček, osiv či květinových cibulí, kdy zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, stanovuje, že při koupi rozmnožovacího materiálu u jednoletých druhů nastupuje záruční doba jeden rok. U víceletých druhů záruční doba končí jeden rok po dosažení vývojového stádia potřebného k určení pravosti odrůdy. Výjimku tvoří sazenice zeleniny a květin, u nichž záruční doba činí tři týdny.

Při samotném projevení vady je pak nutné zkoumat nejen časové období, kdy se vada objevila, ale také její příčiny a charakter, od kterých se pak bude odvíjet nárok kupujícího k uplatnění práva z vadného plnění. Pokud si například zakoupíme letničku, u níž je obvyklou vlastností, že vydrží jednu sezónu nebo řezané květiny, u nichž je obvyklé, že vydrží pouze několik dní, nelze považovat skutečnost, že nevydrží více dní či let, za vadu výrobku. Pokud si však spotřebitel zakoupí např. jabloň a do dvou let se ukáže, že mu byla prodána hrušeň, jedná se o rozpor s kupní smlouvou a lze tuto vadu u prodávajícího uplatnit.

Plnění ze záruky

Záruku není možné zaměňovat s náhradou rostlin, jenž odumřely vlivem nepřiměřené péče ( například uschly, uhnily, zmrzly, … ), nebo byly poškozené či zničené zvířaty, přírodními živly, vyšší mocí a rovněž chorobami a škůdci rostlin, jejichž inkubační doba je kratší než doba, která uplynula mezi prodejem rostliny a vznikem poškození chorobami nebo škůdci. Na takové rostliny se záruka nevztahuje.

Reklamace se nevztahuje na vady, které vznikly prokazatelně nesprávným užíváním nebo péčí v rozporu s návodem použití. Je důležité tedy dodržovat podmínky pro výsadbu a užívání rostlin, neboť rostlinu lze reklamovat, pokud byla umístněna na vhodné stanoviště (vhodné klimatické či půdní podmínky) či pokud byla dodržena technologie na ošetřování rostlin. Reklamaci tak není možné uplatnit v případech, kdy rostlina bohužel odumřela v důsledku nedokonalé péče, jako je nedostatečná zálivka, přemíra hnojení, neodborné tvarování, poškození přírodními živly či látkami škodlivého charakteru. Každou vadu rostliny je proto potřeba posuzovat individuálně případ od případu.

* V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
* Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději do 3 dnů po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Při odstoupení od smlouvy hradí náklady na dopravu Kupující. 
* Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
* Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.zahradnictviodry.cz nebo www.zahradnictvi-aronie.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
* Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
Jana Stupárková, Klokočůvek 370, 742 35 Odry
* Emailem na j.stuparkova@seznam.cz - oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.
* Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu. Způsob a zaslání zboží zpět prodávajícímu.
* Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad. Jinak nemůže být reklamace uznána.
* V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
* Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Rozpor s kupní smlouvou

* Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
* Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
* V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
* Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Ochrana osobních dat

Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení
* Adresu pro zaslání
* Telefonní kontakt pro ověření Vaší objednávky
* E-mail

Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi.

Chcete-li daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, měli byste ještě uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení nebo název Firmy
* Adresu
* IČ
* DIČ

Všechna tato data chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám.Změna ceny

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny, a to v případě, že dojde ke zvýšení nákladů při naší výrobě, nebo zdražení zboží u výhradního dodavatele. Změna ceny se týká i případných rozdílů způsobených transferem dat. V případě, že dojde ke snížení nákladů na výrobu, slevnění zboží u dodavatele, nebo k akčnímu výprodeji, můžeme cenu našho zboží snížit. Pokud nebude zákazník s navýšením, nebo snížením ceny objednaného zboží souhlasit, může odstoupit od koupě zboží. O veškerých takovýchto skutečnostech budeme naše zákazníky neprodleně, vždy ještě před koupí objednaného zboží, informovat telefonicky nebo mejlem.

6. Kontrola kvality a Reklamace
Kupující si je vědom, že u produktů rostlinného materiálu, který byl použit při výsadbě lze těžko označit subjekt, který nese zodpovědnost za ztráty v průběhu vegetace.
Kupující je proto povinen produkty okamžitě po jejím dodání nebo převzetí důkladně sám zkontrolovat, nebo jím pověřenou třetí osobou dát zkontrolovat. Reklamace s výjimkou pohřešování, které při převzetí produktů musí být uvedeno na Dodacím listě, je nutno nejpozději do 3 dnů písemně a specifikovaně ohlásit Prodávajícímu.
Kupující poskytne veškerou pomoc nutnou k přezkoumání reklamace, mimo jiné tím, že umožní prodávajícímu prozkoumat okolnosti použití zpracování. Z projednání reklamace nemůže Kupující odvozovat žádná práva.
Pokud Kupující podá reklamaci příliš pozdě, nebo nesprávným způsobem, pokud Prodávajícímu neposkytne potřebnou pomoc při přezkoumání reklamace, reklamace nebude akceptována a Kupujícímu z ní nevyplynou žádná práva.
Prodávající může ve své Nabídce prodloužit reklamační lhůtu, v případě úzké součinnosti s Kupujícím při kontrole použití rostlinného materiálu. Součinnost je v této Nabídce specifikována.
Prodávající Kupujícímu zaručuje, že produkty v okamžiku dodání budou odpovídat tomu, co bylo dohodnuto ( jako například – mimo jiné – pravost odrůd ). Za výsledky pěstování a/nebo růstu produktů Prodávající neručí, není-li dohodnuto jinak.
Dodací lhůty
Prodávající bude co nejpřesněji dodržovat dodací lhůty. Základní dodací lhůta činí tak jak je uvedeno v eshopu. Rostliny v kontejneru ( C ) je možné dodávat v průběhu celého roku, rostliny balené ( B ) a prostokořenné ( PK ) je možné dodávat pouze ve vhodných vegetačních termínech, obvykle od 10 října do 30. dubna a dále dle průběhu sezóny.
Není-li dohodnuta žádná dodací lhůta a jde-li od dodávku na požádání, má Prodávající právo realizovat podzimní dodávky po 10. říjnu a jarní dodávky po 1. dubnu příslušného roku.
Při překročení dodací lhůty nemá Kupující právo na žádné odškodnění, není-li výslovně stanoveno jinak.
 
Vyšší moc
Pokud z důvodů nepředvídané události ( z vyšší moci ) nebude moci plnit své závazky vůči Kupujícímu, zůstane plnění těch závazků po dobu trvání vyšší moci odloženo.
V případě vyšší moci nemá Kupující žádné právo na náhradu ( škod ), ani v případě, že by Prodávajícímu situace vyšší moci přinesla užitek.
Pojem vyšší moc se rozumí každá okolnost nezávislá na vůli Prodávajícího, jako například – mimo jiné – vliv počasí ( mráz, povodně ), válka, mobilizace, rekvizice, epidemie, která Prodávajícímu zcela, nebo z části zabrání plnit závazky vůči kupujícímu, nebo díky které plnění závazků od Prodávajícího nelze rozumně vyžadovat, bez ohledu na to, zda bylo možno tu okolnost v  obě uzavření Smlouvy předpokládat či nikoliv. K takovým okolnostem se počítají také: stávky, výluky z práce, pracovní konflikty, blokády, povstání, stagnace, obstávky nebo jiné při výrobě u Prodávajícího nebo u jeho (sub)dodavatelů a/nebo daní, a/nebo opatření jakéhokoliv státního orgánu, jakož i chybění jakéhokoliv povolení vydávaného státními orgány.
Ochrana osobních údajů e-shopu www.zahradnictvi-aronie.cz
 1. Společnost Jana Stupárková., se sídlem v Klokočůvku 370, 74235 Odry, IČO: 46161007, DIČ: CZ7257315681, zapsaná u Městského úřadu Odry pod ev.č. 380405-480-02, pod č. jednacím: 000278/97/0000480.(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Janou Stupárkovou. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • dopravcem PPL CZ s.r.o, sídlem K Borovému 99, Říčany-Jažlovice 25101
  • dopravcem Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4  225 99, Praha 1
  • dopravcem - DPD

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese j.stuparkova@seznam.cz.

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.zahradnictvi-aronie.cz,užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek
   •  
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních dat

Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení
* Adresu pro zaslání
* Telefonní kontakt pro ověření Vaší objednávky
* E-mail

Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi.

Chcete-li daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, měli byste ještě uvést následující údaje:

* Jméno a příjmení nebo název Firmy
* Adresu
* IČ
* DIČ

Všechna tato data chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám.

           

Kontakt
Zahradnictví Arónie - Klokočůvek 370, 74235 Odry
Přímý prodej - březen - dle počasí
Aronie